Gezonde voetbalvereniging Amstenrade moet uit haar eigen dorp vertrekken

Voetbalvereniging Amstenrade

Als het aan de gemeente Schinnen ligt moet de voetbalvereniging van Amstenrade vertrekken uit het dorp om de ontwikkeling van o.a. een zorgboulevard, een nieuwe school en woningbouw mogelijk te maken. Dit baart de samenwerkende verenigingen van Amstenrade grote zorgen.   Door de gemeente wordt er geen enkele inhoudelijke reden gegeven waarom er geen plaats meer is voor de voetbalvereniging in de herinrichting van het gebied “de Gijselaar”. Concrete plannen over de herinrichting van het gebied zijn ook niet overlegd – ze bestaan simpelweg nog niet – en alternatieven zijn niet bekeken.

Het vertrek van de voetbalclub met haar vierhonderd leden naar Oirsbeek zal niet alleen nadelige gevolgen hebben voor de voetbalvereniging zelf, maar ook voor de andere verenigingen, de samenwerking tussen deze verenigingen en de sociale cohesie in het dorp. Wanneer de levendigheid uit de kern wordt gehaald en enkel ouderenvoorzieningen daarvoor in de plaats komen zal dit ten koste gaan van de leefbaarheid.

 Opvallend detail: tijdens de fusiebesprekingen Adveo/Schinnen is aangegeven dat er geen voetbalvereniging zal komen op de plek waar (vroeger) V.V. Adveo speelde, de gemeente had namelijk voldoende alternatieven voor deze accommodatie. Dit was een van de voorwaarden van Adveo om akkoord te gaan met de fusie (Alfa Sport) en de verhuizing naar het complex van S.V. Schinnen. Laat dit nu juist de plek zijn waar de gemeente V.V. Amstenrade naartoe wil verhuizen.

De laatste maanden hebben de Samenwerkende Verenigingen van Amstenrade (goed voor 1000 leden) dan ook de dialoog met de gemeente proberen te zoeken met de oproep om mee te mogen denken en te participeren   
in het plan en alternatieven te bekijken. Dit omdat de Samenwerkende Verenigingen overtuigd zijn van de mogelijkheid om samen een toekomstbestendige infrastructuur te creëren waar zorg, onderwijs, cultuur en sport elkaar kunnen ontmoeten en zelfs versterken.

Ook de andere betrokken partijen (Cicero, ZOwonen en Innovo) werden benaderd voor een gesprek. Hierop werd enkel door Innovo ingegaan.  Cicero en ZOwonen verwijzen terug naar de gemeente. Hetgeen door de samenwerkende verenigingen als zeer betreurenswaardig wordt beschouwd. Cicero en ZOwonen zijn dan ook nogmaals uitgenodigd om op een positieve manier het gesprek aan e gaan.


Tijdens de gesprekken met de gemeente Schinnen werd duidelijk dat de wethouders de opdracht van de raadsleden hebben gekregen een plan te maken zonder de voetbalvereniging. Hierdoor wordt eigenlijk elke mogelijkheid / alternatief om de voetbalclub in Amstenrade te behouden uitgesloten. De samenwerkende verenigingen hebben de raadsleden dan ook opgeroepen om hun besluit te herzien en alsnog alternatieven te bekijken en de verenigingen te betrekken bij de planvorming.

Om deze oproep kracht bij te zetten hebben de samenwerkende verenigingen hun achterban gevraagd naar de raadsvergadering van 22 maart j.l. te komen. Hieraan werd massaal gehoor gegeven. Desondanks haalde een amendement waarin expliciet werd opgeroepen alternatieven te bekijken en daarmee al dan niet de nut en noodzaak van een verhuizing van de voetbalclub te aan te tonen het niet. Dit tot grote teleurstelling van het aanwezige publiek en de samenwerkende verenigingen. 

Wel riep de raad van Schinnen de wethouders op om de verenigingen meer te betrekken bij de planvorming. De wethouders gaven hierop aan dat dat – zodra er een plan is – altijd al de bedoeling is geweest. Dat plan zal echter volgens de gemeente sowieso zonder de voetbalvereniging zijn. Dit staat lijnrecht tegenover de programma’s van diverse partijen waarin het belang van stabiele verenigingen, sport en eigen identiteit van het kerkdorp centraal staan.

“Het is fijn dat we al bereikt hebben dat we mee om de tafel mogen, maar we willen ook dat er naar alternatieven gekeken wordt en dat we niet geconfronteerd worden met een plan. We willen meedenken. Het is ons dorp en dat maken we samen. Wij kunnen ook niet begrijpen dat in een plan van deze omvang niet creatief en buiten kaders gedacht kan worden om zo de grootste vereniging van het dorp een plek te kunnen geven in een plan wat een voorbeeld kan worden voor veel gemeenten. Zoals het proces nu ingevuld wordt, valt het op geen enkele manier te verantwoorden dat de voetbalclub moet verhuizen”, aldus de samenwerkende verenigingen, “We blijven ons voor de zaak inzetten!” De komende maanden worden in elk geval erg belangrijk voor de voetbalclub  en de bewoners van Amstenrade. “De strijd is zeker nog niet gestreden”.

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen aangaande dit persbericht kunt u contact opnemen met dhr. Harrie Geurten: +31(0)6 54 67 11 68.

%d bloggers liken dit: